Τελευταία Νέα
 
Μέχρι και σήμερα οι αιτήσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014

Λήγει σήμερα Τρίτη η διαδικασία των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών αλλά και αποφοίτων Λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014. Μέχρι και σήμερα λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επιλέγουν και συμπληρώνουν χειρόγραφα την ανάλογη Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλουν στο Λύκειο για ηλεκτρονική καταχώρηση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέχρι σήμερα στο Λύκειο που φοιτά ή στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο. Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση στο πρόγραμμα «ΝΕΣΤΩΡ» εκτυπώνονται δύο αντίγραφα.

Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης Οι αιτήσεις για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων Η αίτηση για τα Γενικά Λύκεια ημερήσια και εσπερινά υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους μαθητές της Γ΄ τάξης ηµερήσιου ή της Δ΄ τάξης εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας τάξης, καθώς και από τους τελειοφοίτους που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις.

Με την Αίτηση- Δήλωση οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν :

-Το δεύτερο µάθηµα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά. - Το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», εφόσον επιθυµούν να το εξεταστούν πανελλαδικά - Τα ειδικά µαθήµατα (ξένες γλώσσες, σχέδια, µουσική), που επιθυµούν να εξεταστούν πανελλαδικά. - Αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωµα οι υποψήφιοι των εσπερινών ΓΕΛ) - Αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού - Αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσµευτική.

Οι αιτήσεις για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων Η αίτηση για τους αποφοίτους υποβάλλεται: -από τους αποφοίτους Λυκείου (Ενιαίου, Γενικού, Πολυκλαδικού, Τεχνικού) ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουµένων ετών που θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ηµερήσιου ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν. -από τους αποφοίτους Ενιαίου ή Γενικού Εσπερινού Λυκείου ή παλαιού τύπου εσπερινού Λυκείου που θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εσπερινού ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν. -από µαθητές ή αποφοίτους ξένου σχολείου στην Ελλάδα που θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ηµερήσιου ΓΕΛ -από µαθητές ή αποφοίτους µειονοτικού σχολείου που θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ηµερήσιου ΓΕΛ

Με την Αίτηση- Δήλωση, οι πιο πάνω υποψήφιοι των περιπτώσεων (α) & (β) δηλώνουν: -Το δεύτερο µάθηµα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά. -Το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», εφόσον επιθυµούν να το εξεταστούν πανελλαδικά -Τα ειδικά µαθήµατα (ξένες γλώσσες, σχέδια, µουσική), που επιθυµούν να εξεταστούν πανελλαδικά -Αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού -Αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. - Αν θα εξεταστούν στα µαθήµατα της Γ΄ ηµερήσιου ή Δ΄ εσπερινού ΓΕΛ, καθώς και την κατεύθυνση στα µαθήµατα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσµευτική.

Οι αιτήσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ

Η αίτηση υποβάλλεται από µαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ που έχουν επιλέξει την ΟΜΑΔΑ Β΄ των µαθηµάτων και οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές και στα Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Με την Αίτηση- Δήλωση οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν: -Το µάθηµα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3). -Το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», εφόσον επιθυµούν να το εξεταστούν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3). -Τα ειδικά µαθήµατα (ξένες γλώσσες, σχέδια, µουσική), που επιθυµούν να εξεταστούν πανελλαδικά. -Αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωµα οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ). -Αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. -Αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. -Ότι θα εξεταστούν στα µαθήµατα της Β΄ οµάδας ηµερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ και την ειδικότητα στα 2 µαθήµατα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά. Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσµευτική. Οι αιτήσεις για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ Υποβάλλεται: - από κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’ ή Β’) προηγουµένων ετών, οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ηµερήσιων ΕΠΑΛ (Οµάδα Β΄) για εισαγωγή στις Σχολές και Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν. - από κατόχους απολυτηρίου εσπερινού ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’ ή Β’) προηγουµένων ετών, οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ (Οµάδα Β΄) για εισαγωγή στις Σχολές και Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

Με την Αίτηση- Δήλωση οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν: -Το µάθηµα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά -Το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», εφόσον επιθυµούν να το εξεταστούν πανελλαδικά -Τα ειδικά µαθήµατα (ξένες γλώσσες, σχέδια, µουσική), που επιθυµούν να εξεταστούν πανελλαδικά -Αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνοµικές* Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωµα οι υποψήφιοι για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ). *Η επιλογή αυτή αφορά ΜΟΝΟ Αστυνοµικούς (ΟΧΙ ιδιώτες) για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας. -Αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού -Αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ -Ότι θα εξεταστούν στα µαθήµατα της Β΄ οµάδας ηµερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ και την ειδικότητα στα 2 µαθήµατα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσµευτική.

Όσον αφορά το δεύτερο µάθηµα γενικής παιδείας που οι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισηµαίνεται ότι : α) όλοι οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα εξεταστούν πανελλαδικά είναι υποχρεωµένοι να το δηλώσουν µε την Αίτηση – Δήλωση 10 Φεβρουαρίου ως και 25 Φεβρουαρίου β) αν το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθµό µηδέν γ) η επιλογή του (δευτέρου) µαθήµατος γενικής παιδείας είναι καθοριστική για τα πεδία που θα µπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο Μηχανογραφικό του Δελτίο και γι αυτό πρέπει να γίνει µε µεγάλη προσοχή. Όσον αφορά το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» που οι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισηµαίνεται ότι: α) οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυµούν να εξεταστούν το µάθηµα σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσουν µε την Αίτηση – Δήλωση 10 Φεβρουαρίου ως και 25 Φεβρουαρίου . Απαραίτητη προϋπόθεση για να το δηλώσουν οι µαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως µάθηµα επιλογής.

Αντίθετα οι απόφοιτοι µπορούν να δηλώσουν πανελλαδική εξέταση στο µάθηµα, ανεξάρτητα αν το είχαν επιλέξει ή όχι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο. β) εφόσον το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθµό µηδέν (0) γ) Υποψήφιος που επιθυµεί να δηλώσει στο Μηχανογραφικό του Δελτίο το 5ο επιστηµονικό πεδίο πρέπει να έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί υποχρεωτικά στα δύο (2) µαθήµατα: «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» και «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής». Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Αστυνοµικές Σχολές* (ΜΟΝΟ για Αστυνοµικούς και για τη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας), οι οποίες είναι ενταγµένες µόνο στο 5ο επιστηµονικό πεδίο, πρέπει προσεκτικά να επιλέξουν τα δύο ως άνω µαθήµατα. δ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΓΕΛ δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά στο µάθηµα επιλογής «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο µάθηµα γενικής παιδείας, το οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά να είναι υποχρεωτικά το µάθηµα «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής».

Πηγή: edu4u.gr

Τελευταία Νέα Minimize
Πλήρως ενημερωμένος οδηγός σπουδών
Δευτέρα 24  Φεβρουαρίου 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου μας λειτουργεί η διαδικτυακή υπηρεσία “Οδηγός Σταδιοδρομίας” σε συνεργασία με τον Στράτο Στρατηγάκη

 
Θερινά μαθήματα προετοιμασίας Γ' λυκείου
Δευτέρα 27  Μαίου 2019

Δείτε το φυλλάδιο

 
Σε πια μαθήματα θα εξεταστούν οι μαθητές της Α Β και Γ Λυκείου στις προαγωγικές εξετάσεις
Τετάρτη 8  Μαίου 2019

Δείτε τα μαθήματα